Puzzel 2 Puzzel 3

Leerplicht en verlof

Voor het vrij vragen van uw kind, kunt u dit formulier gebruiken. Lees ook de wettelijke regeling op de achterkant van het formulier.

Het uitgangspunt is dat uw kind leerplichtig is en dus naar school hoort te gaan. Op verzoek van u kan daarvan afgeweken worden.

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit kan alleen als het werk van de ouders het niet toelaat om in de zomervakantie weg te gaan.

2. Gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Denk hierbij aan zaken als verhuizing, begrafenis, huwelijk of jubileum.

N.B. Een dag eerder op vakantie om niet in de file te komen noemen we luxe verzuim. Dit is niet toegestaan. Daar waar sprake is van ongeoorloofd verzuim, gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar.

3. Meer dan tien dagen extra vrij

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.